گام اول موفقیت بخش خصوصی دراولین جلسه هیئت نظارت مرکزی در سال ۹۵

گام اول موفقیت بخش خصوصی دراولین جلسه هیئت نظارت مرکزی در سال ۹۵ گام اول موفقیت بخش خصوصی  دراولین جلسه هیئت نظارت مرکزی در سال ۹۵ * سازمان فنی و حرفه ای؛ در اولین گام به وعده های خود عمل کرد .  تفویض صدور ابلاغ مربیگری به موسسان آموزشگاهها، تصویب …