کلاس مدیریت ارتباط با مشتری در سه دوره متوالی با استقبال بی نظیری از سوی اعضاء صنف آرایشگران بانوان برگزار شد. جهت پیگیری اخبار برگزاری کلاسهای فوق به لینک های زیر مراجعه فرمایید .

http://pana.ir/Pages/News-473276.aspx

http://vazeh.com/n13475762/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA